Valikko Sulje

Yhdistys

Hard luck paws ry on perustettu vuonna 2017 ja sen pääasiallinen tarkoitus on auttaa apua tarvitsevia eläimiä. Toimintamme alkoi Kreetan saarella ja nyt kohteenamme on myös Kreikassa sijaitseva Thessaloniki. Yhdistys kerää varoja jäsenmaksuilla, nettihuutiksilla, kannatuspuodilla ja myyjäisillä. Otamme vastaan myös lahjoituksia.

Koirien tuonnin aloitimme myös jo vuonna 2017 ja olemme kotiuttaneet jo yli 500 kreikkalaista koiraa.

Yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
  Yhdistyksen nimi on Hard Luck Paws ry, kotipaikka on Sotkamo ja
  yhdistyksen kieli on Suomi
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodittomien eläinten
  hyvinvointia ja parempaa kohtelua Kreetalla, mutta myös muualla
  maailmassa ja toimia ensisijaisesti kodittomien koirien ja kissojen
  hyväksi. Yhdistyksen hyväntekeväisyystyön tärkeimpiä tavoitteita on
  tehdä kestävää eläinsuojelutyötä.
  Yhdistys voi tukea muita eläinten hyvinvointia edistäviä
  yhdistyksiä, ihmisiä sekä mahdollisia vähävaraisia koiratarhoja
  Kreetalla tai muualla maailmassa avustamalla niiden toimintaa.
  Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu-, valistus- ja
  koulutustoimintaa sekä järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia,
  eläinsuojelupäiviä, tapahtumia eläinsuojelun hyväksi sekä muita
  vastaavia tilaisuuksia eläinten hyvän kohtelun lisäämiseksi.
  Yhdistys voi julkaista omaa tiedotuslehteä ja ylläpitää verkkosivua
  sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta
  omaisuutta.
  Yhdistys voi myös pyrkiä vaikuttamaan paikallisten viranomaisten
  päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja
  kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua.
  Yhdistys voi myös tarvittavat luvat hankittuaan auttaa ihmisten
  kohtelun vuoksi kärsiviä tai kodittomaksi jääneitä eläimiä mm.
  etsimällä eläimille uusia koteja Suomesta ja/tai muualta Euroopasta.
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia,
  lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää maksullisia
  huvitilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä
  asianmukaisen luvan saatuaan.
  Yhdistys voi myydä mainostilaa kotisivuillaan eläinten hyväksi.
 3. Jäsenet
  Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, yritys
  tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja
  haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
  Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä
  Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksyy hakemuksesta
  yhdistyksen hallitus.

  Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään jonkun hallituksen jäsenen
  suosituksesta.
  Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytty sitoutuu yhdistyksen ideologiaan,
  arvoihin ja tavoitteisiin. Edistää yhdistyksen toimintaa ja on
  aktiivinen toimija yhdistyksen hyväksi sekä osoittaa lojaliteettiä
  yhdistystä kohtaan.
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
  kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
  ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
  pöytäkirjaan.
  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
  erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
  ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
  tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella aiheuttanut
  yhdistykselle huomattavaa vahinkoa ja haittaa tai muutoin
  toiminnallaan vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai muutoin
  toiminnallaan liittänyt yhdistykseen haitallista negatiivista
  julkisuutta tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
  mainittuja jäsenyyden ehtoja.Yhdistys ei palauta jäsenen
  jäsenmaksua, jos jäsen eroaa tai erotetaan.
  Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän jättää vuotuisen jäsenmaksun
  maksamatta 1 vuoden ajan,
  hallituksen erikseen siitä ilmoittamatta. Vuotuinen jäsenmaksu tulee
  olla maksettu viimeistään 31.12.
  Hallituksen jäsenen erottaa yhdistyksen vuosikokous tai sääntöjen
  mukaan koolle kutsuttu ylimääräinen kokous. Erottamispäätökseen
  vaaditaan yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään liittymismaksu
  ja vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta erikseen kummallekin
  jäsenryhmälle päättää syyskokous.
 6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
  valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme- viisi varsinaista jäsentä.
  Hallituksessa tulee olla puheenjohtaja ja pariton luku jäseniä

  Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
  keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
  tarvittavat toimihenkilöt.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
  varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
  tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä
  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
  mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
  arpa.
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai
  varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.
 8. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
  on annettava toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään
  3 viikkoa ennen kevätkokousta.
  Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
  lausuntonsa viimeistään 8 päivää ennen kevätkokousta hallitukselle.
 9. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
  Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous
  syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous
  pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
  katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
  yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
  erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
  Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
  vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi
  ääni ja varsinaisen jäsenen tulee olla suorittanut vuotuinen
  jäsenmaksunsa 1 kuukausi ennen vuosikokousta, käyttääkseen
  äänioikeuttaan. Uusien varsinaisten jäsenten tulee olla suorittanut
  jäsenmaksunsa 2 kuukautta ennen vuosikokousta, käyttääkseen
  äänioikeuttaan.

  Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei
  äänioikeutta.
  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
  määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
  äänistä.
  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
  vaaleissa kuitenkin arpa.
  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös hallituksen tai
  yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
  tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
  aikana tai ennen kokousta.
 10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
  seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisilla
  Internetsivuilla julkaistavalla kokouskutsulla.
 11. Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
 12. Kokouksen avaus
 13. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
  tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
 14. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 15. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 16. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
  toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 17. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 18. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
 19. Kokouksen avaus
 20. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
  tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
 21. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 22. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 23. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
  liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 24. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 25. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
  varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
  varatilintarkastaja.
 26. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
  kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava
  siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
  voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 27. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
  tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3)
  enemmistöllä annetuista äänistä.
  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
  purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
  tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
  määräämällä tavalla.
  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
  tarkoitukseen.