Valikko Sulje

Yhdistys

Hard luck paws ry on perustettu vuonna 2017 ja sen pääasiallinen tarkoitus on auttaa apua tarvitsevia eläimiä. Toimintamme alkoi Kreetan saarella ja nyt kohteenamme on myös Kreikassa sijaitseva Thessaloniki. Yhdistys kerää varoja jäsenmaksuilla, nettihuutiksilla, kannatuspuodilla ja myyjäisillä. Otamme vastaan myös lahjoituksia.

Koirien tuonnin aloitimme myös jo vuonna 2017 ja olemme kotiuttaneet jo yli 300 kreikkalaista koiraa.

Yhdistyksen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
  Yhdistyksen nimi on Hard Luck Paws ry, kotipaikka on Kajaani ja yhdistyksen kieli on Suomi
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodittomien eläinten hyvinvointia ja parempaa kohtelua Kreetalla, mutta myös
  muualla maailmassa ja toimia ensisijaisesti kodittomien koirien ja kissojen hyväksi. Yhdistyksen
  hyväntekeväisyystyön tärkeimpiä tavoitteita on tehdä kestävää eläinsuojelutyötä.
  Yhdistys voi tukea muita eläinten hyvinvointia edistäviä yhdistyksiä, ihmisiä sekä mahdollisia vähävaraisia
  koiratarhoja Kreetalla tai muualla maailmassa avustamalla niiden toimintaa.
  Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa sekä järjestää esitelmätilaisuuksia,
  kokouksia, eläinsuojelupäiviä, tapahtumia eläinsuojelun hyväksi sekä muita vastaavia tilaisuuksia eläinten hyvän
  kohtelun lisäämiseksi. Yhdistys voi julkaista omaa tiedotuslehteä ja ylläpitää verkkosivua sekä omistaa toimintaansa
  varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
  Yhdistys voi myös pyrkiä vaikuttamaan paikallisten viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja,
  ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua.
  Yhdistys voi myös tarvittavat luvat hankittuaan auttaa ihmisten kohtelun vuoksi kärsiviä tai kodittomaksi jääneitä
  eläimiä mm. etsimällä eläimille uusia koteja Suomesta ja/tai muualta Euroopasta.
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää
  maksullisia huvitilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.
  Yhdistys voi myydä mainostilaa kotisivuillaan eläinten hyväksi.
 3. Jäsenet
  Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
  tarkoituksen, säännöt ja haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä
  .Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.Varsinaiseksi jäseneksi
  hyväksytään jonkun hallituksen jäsenen suosituksesta.
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
  ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten
  jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
  yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen
  säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
  Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän jättää vuotuisen jäsenmaksun maksamatta 1 vuoden ajan,
  hallituksen erikseen siitä ilmoittamatta. Vuotuinen jäsenmaksu tulee olla maksettu viimeistään 31.12.Hallituksen
  jäsenen erottaa yhdistyksen vuosikokous tai sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ylimääräinen kokous.
  Erottamispäätökseen vaaditaan yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä.
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta
  erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
 6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme- viisi
  varsinaista jäsentä. Hallituksessa tulee olla puheenjohtaja ja pariton luku jäseniä
  Hallituksen toimikausi on kevätkokouksesta seuraavan vuoden kevätkokouksen välinen aika.
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
  rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
  siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
  luettuna on läsnä.
  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni,
  vaaleissa kuitenkin arpa.
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi
  yhdessä.
 8. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/
  tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta.
  Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 8 päivää ennen kevätkokousta
  hallitukselle.
 9. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
  Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä
  päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
  aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
  ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
  Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin
  hallituksen jäsenelle.
  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni ja varsinaisen jäsenen tulee olla suorittanut
  vuotuinen jäsenmaksunsa 1 kuukausi ennen vuosikokousta, käyttääkseen äänioikeuttaan. Uusien varsinaisten
  jäsenten tulee olla suorittanut jäsenmaksunsa 2 kuukautta ennen vuosikokousta, käyttääkseen äänioikeuttaan.
  Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli
  puolet annetuista äänistä.
  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös

postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 1. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
  yhdistyksen virallisilla Internetsivuilla julkaistavalla kokouskutsulla.
 2. Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
 3. Kokouksen avaus
 4. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
  vastuuvelvollisille.
 9. 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
  varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle
  kalenterivuodelle
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen
  ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
  vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
  päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.