Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Adoptoi koira Kreetalta luotettavan Hard Luck Paws -yhdistyksen kautta.

Tilaa kannatustuotteitamme, autat samalla Kreetan kodittomia eläimiä. Tilattavissa muun muassa ainutlaatuinen koira-aiheinen ja kissa-aiheinen T-paita.

Turvallisempi huominen Kreetan kulkukoirille ja kissoille. Liittymällä jäseneksi, autat kodittomia koiria ja kissoja Kreetalla.

HARD LUCK PAWS – YHDISTYKSEN TARKOITUS

Kreetalla on todella iso ongelma kulkukoirista ja -kissoista. Taloudellisen tilanteen heikentyessä, heikkenee myös eläinten asema. Moni koti on joutunut valitsemaan oman hyvinvointinsa ja eläin on tällöin jäänyt hoitamatta. Rahaa sterilointeihin ei ole, eikä eläintä välttämättä ole enää varaa hoitaa asianmukaisesti.

Ongelmatilanteissa eläin monestikin vain hylätään. Tämä on melko yleinen tapa ja kuvitellaan, että eläin pärjää omillaan. Jotkut vievät esimerkiksi koiran kauas kotoaan, sitovat sen kiinni ja jättävät sinne. On täysin sattumaa, löytääkö eläintä kukaan vai jääkö se hylkäämispaikalleen hiljaa kitumaan ja kuolemaan. Koiria on löytynyt myös paljon tien reunoilta odottamassa, että omistaja tulisi hänet hakemaan vielä takaisin kotiinsa ymmärtämättä tilannettaan.

Yhdistyksemme onkin lähtenyt valistamaan koululaisia ja aikuisia eläinten oikeasta kohtelusta. Kerromme myös steriloinnin tärkeydestä ja pyrimme toimimaan ennaltaehkäisevästi jottei kodittomia pentuja syntyisi kaduille. Osallistumme erilaisiin sterilisaatiokampanjoihin ja järjestämme niitä myös itse. Lisäksi teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

 

Hard Luck Paws eläinsuojeluyhdistys auttaa kodittomia eläimiä Kreetalla ja muualla maailmassa tarpeen mukaan.

 

Yhdistyksen säännöt 

 

 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
  Yhdistyksen nimi on Hard Luck Paws ry, kotipaikka on Kajaani ja yhdistyksen kieli on Suomi
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodittomien eläinten hyvinvointia ja parempaa kohtelua Kreetalla, mutta myös muualla maailmassa ja toimia ensisijaisesti kodittomien koirien ja kissojen hyväksi. Yhdistyksen hyväntekeväisyystyön tärkeimpiä tavoitteita on tehdä kestävää eläinsuojelutyötä.
  Yhdistys voi tukea muita eläinten hyvinvointia edistäviä yhdistyksiä, ihmisiä sekä mahdollisia vähävaraisia koiratarhoja Kreetalla tai muualla maailmassa avustamalla niiden toimintaa.
  Yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa sekä järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä, tapahtumia eläinsuojelun hyväksi sekä muita vastaavia tilaisuuksia eläinten hyvän kohtelun lisäämiseksi. Yhdistys voi julkaista omaa tiedotuslehteä ja ylläpitää verkkosivua sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
  Yhdistys voi myös pyrkiä vaikuttamaan paikallisten viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua.
  Yhdistys voi myös tarvittavat luvat hankittuaan auttaa ihmisten kohtelun vuoksi kärsiviä tai kodittomaksi jääneitä eläimiä mm. etsimällä eläimille uusia koteja Suomesta ja/tai muualta Euroopasta.
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.
  Yhdistys voi myydä mainostilaa kotisivuillaan eläinten hyväksi.
 3. Jäsenet
  Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä .Varsinaiseksi jäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään jonkun hallituksen jäsenen suosituksesta.

 

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
  Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän jättää vuotuisen jäsenmaksun maksamatta 1 vuoden ajan,
  hallituksen erikseen siitä ilmoittamatta. Vuotuinen jäsenmaksu tulee olla maksettu viimeistään 31.12.Hallituksen jäsenen erottaa yhdistyksen vuosikokous tai sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ylimääräinen kokous. Erottamispäätökseen vaaditaan yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä.

 

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

 

 1. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme- viisi varsinaista jäsentä. Hallituksessa tulee olla puheenjohtaja ja pariton luku jäseniä
  Hallituksen toimikausi on kevätkokouksesta seuraavan vuoden kevätkokouksen välinen aika. 
  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
  Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 2. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.
 3. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/ tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta.
  Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 8 päivää ennen kevätkokousta hallitukselle.
 4. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
  Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
  Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni ja varsinaisen jäsenen tulee olla suorittanut vuotuinen jäsenmaksunsa 1 kuukausi ennen vuosikokousta, käyttääkseen äänioikeuttaan. Uusien varsinaisten jäsenten tulee olla suorittanut jäsenmaksunsa 2 kuukautta ennen vuosikokousta, käyttääkseen äänioikeuttaan.
  Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
 5. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisilla Internetsivuilla julkaistavalla kokouskutsulla.
 6. Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

TOIMINTAMME

Hard Luck Paws ry perustettiin huhtikuussa 2017. Yhdistys on voittoa tavoittelematon eläinsuojeluyhdistys, joka toimii pääasiassa Kreetalla, mutta tarvittaessa harkintamme mukaan myös muualla maailmassa.

Autamme pääasiassa kadulla tai tarhoilla eläviä koiria ja kissoja, mutta siinäkin haluamme pitää vapauden auttaa muitakin eläimiä, esimerkiksi kilpikonnia, harkintamme mukaan.

Toimintamme mahdollistaa tällä hetkellä jäsenmaksut ja erilaiset varainhankintakampanjat. Lahjoituksia otamme myös vastaan. Yhdistyksellemme on myönnetty rahankeräyslupa, joten voimme myös pyytää virallisesti lahjoituksia. Rahankeräysluvan saimme 18.6.2018, kun yhdistys oli toiminut vuoden ja osoittanut sen aikana olevansa vakaa ja luotettava yhdistys.

Kerätyt varat käytetään Kreetalla toimivien yhteistyötahojen tukemiseen maksamalla tarhojen eläinlääkäri-, ruoka- ja lääkekuluja. Lisäksi varoja voidaan käyttää esimerkiksi sterilisaatiokampanjan kulujen kattamiseen.

Jaamme myös tietoa eläinten tilanteesta Kreetalla sekä neuvomme ja opastamme eläintenomistajia sekä muita ihmisiä toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia.

Yhdistyksellämme on myös Ruokaviraston (ent. Evira) myöntämä Traces-lupa ja aloitimme kesällä 2017 eläinten kaupallisen tuonnin Suomeen.

 


Tiedoitusmateriaalimme ja Internet-sivumme ovat suunnitelleet ja toteuttaneet ilmaiseksi yhdistyksemme jäsenet.

Tutustu esitteeseemme.

 Yhdistyksen toimintakertomus 2018 

Toimintakertomus 2018

 

Yleistä                                                                                                            

Vuosi 2018 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi ja toimintamme kasvoi valtavasti. Varsinaisessa aktiivitoiminnassa oli mukana pääasiassa vain hallitus. Kannatuskauppaan tuli mukaan Elisa ja sen myötä kannatuskaupan myynti kasvoi huikeasti. Kannatuskaupan myötä myös tunnettavuus lisääntyy.

Jäseniä seuraajistamme ja adoptoijista on vain pieni prosentti. Hallitus pohti tätä asiaa pitkin vuotta, kuinka tuosta porukasta saadaan lisää maksaneita jäseniä ja ihmisiä mukaan toimintaan.

Adoptoijista saatiin mukaan loppuvuodesta lisää aktiivisia toimijoita. Lisäksi kyselimme halukkaita ihmisiä mukaan koirienhakumatkalle. Tähänkin saatiin mukaan uusia ihmisiä.

 

Varsinainen toiminta:

Toimintamme keskittyi edelleen Kreetan saarelle, jossa eläinten tilanne tuntuu pahenevan koko ajan. Koirien tuonnit oli Ierapetra, Agios Nikolaos alueella koko ajan. Hanian seudulta ei edelleenkään ollut mahdollista saada tuontiin tarvittavia Traces-todistuksia. Hanian seudulla pyrimme auttamaan muilla tavoilla. Maksoimme loukkaantuneiden eläinten eläinlääkärilaskuja, sterilointeja ja ruoka-apua usealle eri taholle. Autoimme myös useampaa kissojen auttajaa.

Koiria tuotiin 135 ja prosentuaalisesti nousu oli hurjaa. Keskimäärin koirat löysivät kodit nopeasti, kotihoitoajat olivat vain muutamasta tunnista viikkoihin. Muutama poikkeus toki oli, joiden kotihoitoaika venyi muutamaan kuukauteen. Tuolloin tehostimme mainontaa ja otimme käyttöön mainostamisen Tori.fi-sivustolla. Kokemus oli hyvä. Tuodut koirat olivat terveitä ja hyvinvoivia. Uudelleen kotia etsiviin palasi vain muutama.

 Koirien tuontiin liittyen olimme aloituskokouksessa Responsible rescue-konseptin muodostamisessa. Tarkoitus on, että tuontikriteerit olisivat rescue-yhdistyksillä samansuuntaiset, huomioiden tuontimaan olosuhteet. Hard luck paws ry päätti omalta osaltaan lupua snap-testeistä ja teettää tulevilla koirilla suoniverinäytteet, jotka tutkitaan laboratoriossa Ateenassa. Tuo osaltaan lisäsi kuluja, mutta koimme, että se on luotettavin tapa tutkia koirat.

 

Varainhankinta

Kannatuspuodin lisäksi pidimme nettihuutokauppoja eri kohteiden hyväksi. Huutokauppojen tuotto laitettiin aina suoraan tuoton saajan valitsemaan kohteeseen kuten eläinlääkäri tai ruokakauppa. Yksi poikkeus oli, jolle raha laitettiin suoraan tilille.

Jäsenmaksuja oli 1850 e eli n. 90 jäsentä.

Yhdistys osallistui kaksipäiväsiin rescue-yhdistysten yhteisiin Joulumyyjäisiin. Resurssipulan vuoksi nuo olivat ainoat myyjäiset, joihin osallistuimme.

 

Hallitus piti 5 kokousta vuoden aikana ja sääntömääräiset vuosikokoukset syksyllä ja keväällä, sekä ylimääräinen kokous hallituksen jäsenmäärän täydentämiseksi.

 

 

TILANNE KREETALLA

Tilanne Kreetalla on yhä vaikea. Huono taloudellinen tilanne johtaa yhä useammin eläimen hylkäämiseen tai laiminlyöntiin.

Toimitamme apua eläimiä auttaville eri tahoille. Keväällä 2015 puheenjohtajamme tutustui Takisin pitämään tarhaan Takis Shelter:iin Ierapetrassa. Takisin tarhalla koiria oli jo tuolloin noin 160 ja hän tarvitsee kiperästi apua hoitaessaan laumaansa pääasiassa yksin.

Takisin tilanne on hieman helpottunut hänen saamansa julkisuuden vuoksi, mutta hän tarvitsee apua myös monella tavalla. Tarhoille voikin tarjota apua myös menemällä sinne töihin vapaaehtoiseksi vaikka parin päivän ajaksi tai pidemmäksikin aikaa. Pienikin apu otetaan kiitollisuudella vastaan, etenkin kun tarhoilla on pulaa aivan kaikesta. Lisäksi autamme muitakin Kreetalla toimivia tarhoja. Näistä kerromme lisää Yhteistyötahot-osiossamme.

 

Auta Kreetalaisia kodittomia eläimiä liittymällä jäseneksi. Kuvan koira on elää tällä hetkellä yhteistyötahomme tarhalla.

 

Talvella sää Kreetalla on kylmä, vettä sataa rankasti ja tuulee ankarasti joten suojapaikat ovat valttämättömiä. Tarvetta on muun muassa koirankopeille, pedeille ja lämmikkeille. Sen lisäksi tarhoilla tarvitaan lääkkeitä, rokotteita, matolääkkeitä, loishäätöjä jne. Lista on loputon! Ja on sanomattakin selvää, että taloudellinen tilanne tarhoilla on melko lohduton. Apua tarvitaan siis kipeästi ja koko ajan!

Tarhoilla eläinten määrä kasvaa ja tilanne vaikeutuu koko ajan. Osa tarhoista on jo nyt ihan täynnä. Sesongin ulkopuolella ei ole suoria lentoja eikä koiria adoptoida ulkomaille. Uusia koiria hylätään koko ajan lisää, etenkin pentuja. Lisäksi moni löydetyistä on pahoin nälkiintynyt ja/tai loukkaantunut esimerkiksi törmättyään autoon. Valitettavan usein loukkaantunut eläin myös jätetään heitteille ilman apua.

Vapaaehtoiset ruokkivat koiria tietyillä alueilla. Etenkin talvella ruokkiminen on tärkeää, jotta he säilyisivät hengissä kylmien ja sateisten kuukausien yli. Koiria on myös lahjoitusvaroin rokotettu ja steriloitu, mikä on erittäin tärkeää ennaltaehkäisevää työtä.

Ruokintapaikolla on myös pentuja, joiden elämän eväät eivät ole kaksiset ellei heille löydy koteja. Suojaa ja lämpöä on yritetty antaa talven aikana kopeilla, pahvisilla suojilla ja fleecepeitoilla. Nämä on saatu hankittua lahjoitusten avulla.

Uhkana on aina myös ihminen. Myrkytykset ovat sesongin ulkopuolella valitettavan yleinen tapa hankkiutua eroon kadulla elävistä kissoista ja koirista.

Tilanne Kreetalla on siis hyvin ikävä. Pelkästään Takisin tarhalla on saatava päivittäin kasaan eläintenruokiin satoja euroja. Kuivan ruoan menekki on valtava ja märkää purkkiruokaakin tarvitaan päivittäin noin 30 kg. Näiden lisäksi tarhoilla tarvitaan vielä riisiä ja penturuokaa. Paikallisilta viranomaisilta ei valitettavasti saa tukea kodittomien eläinten auttamiseen.